DIANE TSA SETSWANA PDF

Le ka moso! A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa! Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile!

Author:Kagalar Mazukora
Country:Montenegro
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):10 June 2017
Pages:46
PDF File Size:14.80 Mb
ePub File Size:19.6 Mb
ISBN:302-8-19629-227-5
Downloads:95740
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JulrajasMphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Mangana sika loo-phage. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo.

Ngwana o sa leleng o swela tharing. Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso. Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule. Gantsi ditiro tsa motho tse di molemo di bonwa a sule. Moloi ga a mmala.

Mmolai wa motho ga a itsiwe. Bana mamphorwana maatlhamela babolai. Bana ga ba itse babolai ba bona Bana ba tadi ba bonwa ka mereto. Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona.

Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie. Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona Ditau ga di adimane meno Batlhabani ga ba adimanwe.

Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Monna nku o lelela teng. Monna o kgona go itshokela kutlobotlhoko go gaisa mosadi le ngwana. Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Kgaka-kgolo ga ke na mebala, mebala e dikgakaneng. Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona.

Khumo segwagwa e a pharuma. Khumo ga e nnele ruri mo mothong Khumo le lehuma di lala mmogo. Mohumi a ka nna a humanega nako nngwe le nngwe mme mohumanegi a huma. Setsetse se bolawa ke namane. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo matshwenyegong. Motshega-kgarebe ke moenyadi Motho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira. Bontlenyane bo se bosi.

Bontle jwa motho ga se gantsi bo supang pelontle ya gagwe. Ga le fete kgomo la tlhaba motho. Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo.

Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo. Ngwana fa a bua selo se se mo fetang gantsi o a bo a utlwile bagolo. Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye.

Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka Motho yo o gagapang ditiro ga a nke a di kgona. Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi ba bona Korwe ga ke je ke bapalela tsetse. Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja. Sejo phofu se a welwa. Sejo ga se bonwebonwe fela ka moo se tshwanetse go somarelwa. Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa. Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe.

Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Tiro e botlhofo e pataganetswe. Setoto se bitsa manong. Kwa kgora e leng teng batho ba kokoanela teng Tshukudu e feta marwana dipounama di botlhoko.

Kgora e ntsi thata. Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng. Phiri e sola boa mokgwa ga e o latlhe. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe. Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tla utlwa wa manong. Ngwana yo o nyatsang molao wa batsadi o tsena mo mathateng. Lore lo ojwa lo sa le metsi.

Ngwana o rutwa molao a sa le monnye. O se bone thola borethe teng ga yona go a baba. Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo. Kgori e bona lee lerapo ga e le bone. Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sona. Go botoka go ikanya se o nang le sona go na le se o se solofelang.

Motho ke motho ka batho ba bangwe. Ga go na motho yo oka iphetsang. Motho naka lwa tholo, matswakabele a matswapetswape ga a itsewe e se naga. Go thata gore o kare o itse motho le maikaelelo a gagwe le fa a ka iponatsa a siame.

Thebe ya sebodu ke loleme. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata. Maano ga a site go sita a loso. Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Tlhotsa-pele ga se e swapele. Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Meno-masweu polaya e tshega. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata Ga go ntlo e e sa neleng. Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona. Kgosi thothobolo e olela matlakala.

Dilelo tsotlhe di rolelwa kwa kgosing kgotsa kwa moeteledipeleng. Diselammapa ga di ratane. Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana.

Goo-rramotho go thebe phatswa Ga go na tulo e e gaisang legae. Ditsebe di ya moletlo di sa lalediwa Molato o lefiwa ka lemao. Mosadi mooka o nya le mariga

ENDOPROTESIS DE CADERA PDF

diane tsa setswana tsa kgomo

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Mangana sika loo-phage. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Ngwana o sa leleng o swela tharing. Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso.

POTESTAD PAVLOVSKY PDF

Diane le Ditlhaloso

Tukinos Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go setsqana maano go itlhokomela gore setswama a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe. Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa.

ELECTROSTREAM DRILLING PDF

DIANE TSA SETSWANA PDF

Dizil Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe — Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe. Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata — Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Sa mosima se jewa ka yo o thata — Selo se se bonwang ka doane se tshwanetse go fufulelwa. Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Ka dipuo di sele Add links. Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

L6386D DATASHEET PDF

.

Related Articles