DASALAN AT TOCSOHAN PDF

Daslaan kang mamamatay kung uala pang salaping pang libing. Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat. Huwag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan. Huwag mong itangi ang iyong ari. They used God as the medium to make. Ask for details Follow Report by Bhoxzjhaypee Having trouble with your homework?

Author:Shaktimi Grotilar
Country:Montenegro
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):23 January 2015
Pages:243
PDF File Size:7.95 Mb
ePub File Size:3.91 Mb
ISBN:700-5-15448-997-4
Downloads:85164
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikashicageYou are on page 1of 13 Search inside document Ni: Marcelo H. Written by Marcelo H. Del Pilar This article reflects the extreme cruelty and greed of the Spanish friars before. Proportion of bad deeds are sharp words. And for tenderness and rescheduled served in the Philippine before, used by Gat. Marcelo H. Del Pilar prayers and faith as taught by the friars.

One of three known prayer with the article Ang Amain namin ". From its original prayer "The Our Father". With the words Our Uncle, sumasaconvento ca, curse your name, your greed is far from us, cut your neck like here in earth as it is in heaven. A prayer meant for God was made as a prayer for Amaing Fraile. The intense hatred of Del Pilar and the Filipinos to the can be Spanish priests could be transparently seen before.

Here, Gat. Del Pilar showed the extensive greed for money and wealth of the friars in the society. With the words " Aba guinoong Baria nakapupuno ka ng alcancia ang Frailel sumasainyo bukod ka niyang pinagpalat pinahiguit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok.

Del Pilar opened the eyes of the poor Filipino followers of the church which was blinded by the truth. That every service and sacrifice they do does not go to God rather, it was being enjoyed and benefited by the Spanish Friars. Pagsisisi Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pagasa lo sa iyo.

Panginoon ko at kaauay ko na inihihibik kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pag-ulol sa akin.

Siya naua. Ang Amain Namin Amain naming sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulan mo kami ngayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kung kami nakukuwaltahan; at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila.

A translation of Ang Amain Namin Our Father Our Father, go back to the convent, cursed be thy name; thy incomparable greed begone; thy throat be slit on earth as it should be in heaven. Give us back our daily bread thou taketh away from us everyday and make us laugh as thou laughs when thou taketh it away from us. Santa Barya Ina nang Deretsos, ipanalangin mo kaming huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Siya naua Aba po Santa Bariang Hari, inagao nang Fraile, ikao ang kabuhayan at katamisan.

Aba bunga nang aming pauis, ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw na tauong Anac ni Eva, ikaw nga ang ipinagbubuntonh hininga naming sa aming pagtangis dito sa bayang pinakahapishapis. Ay aba pinakahanaphanap naming para sa aming manga anak, ilingon mo sa aming ang cara- i cruz mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin ay iparinig mo sa amin ang iyong kalasing Santa Baria ina nang deretsos, malakas at maalam, matunog na guinto kami ipanalangin mong huag magpatuloy sa aming ang manga banta nang Fraile.

Ang ikatlo: Mangilin ka sa Fraile lingo man at fiesta. Ang ikapat: Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibing sa amat ina, Ang ikalima: Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang libing. Ang ikanim: Huag kang makiapid sa kanyang asaua.

Itong sampong utos nang FraileI dalaua ang kinaoouian. Ang isa: Sambahin mo ang Fraile lalo sa lahat. Ang ikalaua: Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mot kayamanan. Ang manga kabohongang asal, ang pangalai tontogales ay tatlo. Ang ikapito: Huag kang makinakaw. Ang ikaualo: Huag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan.

Ang ikasiyam: Huag mong ipagkait ang iyong asaua. Ang ikapulo: Huag mong itangui ang iyong ari. How many passages does Dasalan at Tuksuhan have? How many commandments does the Friars have in the article?

THANJAI PERIYA KOVIL HISTORY PDF

DASALAN at Tocsohan

Del Pilar Ang Tanda Ang tanda ang cara-e-cruz mo sa aming Panginoon naming Frayle sa manga ama namin, sa ngalan nang cara-e-cruz at sa mga frayle nang Espiritu santo sya naua. Pagsisisi Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa lo sa iyo, ikaw nga ang dugo ko. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibik kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pag-ulol sa akin. Siya naua. Ang Amain Namin Amain naming sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulan mo kami ngayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kung kami nakukuwaltahan; at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila.

BURNE HOGARTH DYNAMIC LIGHT SHADE ENGLISH PDF

Recent Posts

Maaaring meron! At di rin natin maikakaila na laganap na rin ang mga ganitong tema kahit sa telebisyon at sa iba pang media ngayon. Subalit, di lang sa kasalukuyang panahon nauso ang ganitong tema. Kahit sa panahon pa ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay usong-uso na ito, at ang mga prayle ang madalas na pinupuntirya ng mga akdang nalilikha noon.

INTERMEDIATE ALGEBRA 9TH EDITION LIAL HORNSBY MCGINNIS PDF

Pangunahing menu

Dasalan at Tocsohan — Marcelo H. Del Pilar Ang Tanda Ang tanda nang cara- i- cruz ang ipangadya mo sa amin Panginoon naming Fraile sa manga bangkay naming, sa ngalan nang Salapi at nang Maputing binte, at nang Espiritung Bugaw. Siya naua. Pagsisisi Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalacay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa lo sa iyo, ikaw nga ang berdugo ko. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibic kong lalo sa lahat, nagtitica akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitica naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pagulol sa akin. Saulan mo cami ngayon nang aming kaning iyonh inaraoarao at patauanin mo kami sa iyong pagungal para nang pag papataua mo kung kami nacucualtahan; at huag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila.

JUJI GATAME ENCYCLOPEDIA PDF

DASALAN AT TOCSOHAN PDF

Pagsisisi Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa ko sa iyo, ikaw nga ang dugo ko. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibik kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pag-ulol sa akin. Siya naua. Ang Amain Namin Amain naming sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulian mo kami ngayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kung kami nakukuwaltahan; at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila.

Related Articles