AKUT LENFOBLASTIK LSEMI PDF

Tashura Megaloblastik aneminin spesifik bir formudur. Evaluation of recombinant human growth hormone secretion aiut E. K infiltrasyonu Anemi, trombositopeni, lkopeni tekrarlayan otitis media ve mastoidit. IL-6 Miyelom hcre proliferasyonundan sorumlu sitokindir.

Author:Tojarn Dakasa
Country:Spain
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):26 October 2016
Pages:414
PDF File Size:6.85 Mb
ePub File Size:12.47 Mb
ISBN:164-4-68121-619-6
Downloads:49967
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AraleHastalarn cinsiyeti, tan ya, ALL tiplendirmesi, risk grubu, uygulanan tedavi protokol, kraniyal nlama dozu, ek intratekal tedavi ekli, tedavi srasnda saptanan merkezi sinir sistemi bulgular, elektroansefalografi deerlendirmeleri, grntleme yntemi ve tarihi deerlendirildi. Hastalar, grntlemelerinde saptanan lezyonlara gre gruplanarak yukardaki deikenlerle aralarndaki iliki aratrld. Tan annda merkezi sinir sistemi tutulumu saptanan veya B-ALL tans alanlar alma d brakld.

Bulgular: alma grubunu 90 hasta oluturdu. Hastalarn 63ne radyoterapi uygulanmt. Hastalarda kortikal atrofi ve kraniyal kalsifikasyon saptanmad.

Demiyelinizasyona bal deiik younlukta lezyonlar ise dokuz hastada saptand. Olgularn sekizinde hafif derecede lezyon saptanrken, birinde orta derecede lezyon saptand. Lezyon saptanan hastalarn ouna n tedavisi uygulanm olmas nedeniyle, radyoterapinin metotreksata bal beyaz madde lezyonlarnn olumasna katk salayabileceini dnyoruz. Radyoterapi alan hastalarmza, grntlemelerin ge dnemde planland bir alma bu durumu aklamak iin uygun olacaktr.

Trk Ped Ar ; Anahtar kelimeler: Akut lsemi, pediatrik, tedavi, komplikasyon, grntleme Summary Aim: The aim of this study is to determine the possible side effects of central nervous system CNS prophylactic treatment in childhood leukemia by using cranial imaging techniques.

Gender, age at diagnosis, immunophenotype, cranial radiation doses, risk groups, intrathecal treatment modalities, neurological and electroencephalography EEG findings, imaging interval and techniques were recorded. These variables were analyzed for their role in cranial lesions. Patiens with CNS leukemia and mature B-cell phenotype were excluded. Results: Ninety patients were enrolled in the study. Sixty three patients had up to 18 Gy cranial radiation, whereas in 27 patients radiation was not utilized.

Eleven doses of Intrathecal methotrexate were administered to 77 patients and 13 patients had more intensive regimen. No patients demonstrated cortical atrophy or calcifications.

Mild white matter changes WMC were observed in eight patients. Only one patient had moderate changes. Conclusions: Intrathecal treatment does not cause cortical atrophy. White matter changes are not influenced by systemic methotrexate dose but radiotherapy may have an additive effect. Short interval between CNS prophylaxis and imaging can be responsible for the limitation of our study at detecting the late effects of radiotherapy.

A new study aiming at investigating the late effects of radiotherapy by performing late imaging studies may be more informative. Her hakk sakldr. All rights reserved. Dk doz metotreksat ve akut lenfoblastik lsemi 63 Giri Akut lenfoblastik lsemi ALL ocukluk anda en sk grlen ktcl hastalktr. Ancak bugne kadar youn nleme tedavisi ile merkezi sinir sistemi MSS nksnde belirgin azalma salanmasna ramen tedavinin uzun dnemdeki nrotoksisitesi sorun olmaya balamtr.

Bu deiiklik ile hastalarn yaam oranlarnda belirgin bir ktleme saptanmamtr 8. Bu almann amac daha dk doz metotreksat dzeylerinin MSS komplikasyon oranlarn etkileyip etkilemediini ortaya koymaktr.

Kalsifikasyonlar ve kortikal atrofi olup olmamasna gre snflandrld. Sklk dalmlarnn analizinde ki-kare testi, ortalamalarn karlatrlmasnda student-T testi kullanld.

Kzlarn ortalama tan ay 67,96,3 erkeklerin ise 67,75,9 idi. Grntlemeler ile tan arasnda geen sre ortalama 26,90,8 ay, MSS koruyucu tedavinin tamamlanmas arasnda geen sre ise ortalama 19,30,8 ayd. Aratrmadan kartlan hastalarn zellikleri Tablo 1de sunulmutur. Taranan hasta dosyalarndan hasta ad, doum tarihi, cinsiyeti, tan tarihi, ALL tiplendirmesi, risk grubu, uygulanan tedavi protokol, kraniyal nlama dozu, ek intratekal tedavi alp-almad, tedavi srasnda saptanan MSS bulgular, elektroansefalografi EEG deerlendirmeleri, EEG tarihi, grntleme yntemi, merkezi ve tarihi kaydedildi.

Hastalara tarama srasna gre numara verilip grntlemeler de ayn ekilde numaralandrld. Hastalar grntlemelerinde saptanan lezyonlara gre gruplanarak yukardaki deikenlerle aralarndaki iliki aratrld. Tedavi bitiminde yaplan kraniyal grntlemeler, uygulanan koruyucu tedavi emas ve hasta hakknda bilgilendirilmemi ayn radyodiagnostik uzman tarafndan tekrar deerlendirildi.

Grntlemeler gruplanmadan, tarama srasna uygun olarak incelendi. Onbe yllk bir dnem boyunca ve birden ok grntleme merkezi tarafnda ekilen grntlemeler kontrastl-kontrastsz ve tomografi BT -manyetik rezonans MR olarak ayrld. Tomografilerde younluk deiiklikleri, kalsifikasyonlar ve kortikal atrofi bulgular arand.

Manyetik rezonans grntlemelerde ise ek olarak beyaz madde lezyonlar deerlendirildi. Younluk deiiklikleri ve beyaz madde lezyonlar hafif, orta ve ar olarak snflandrld. Bu snflandrma lezyonun saptand Tablo 1.

Aratrmadan karlma ltleri 1. Tan ncesinde bilinen nrolojik hastal olan hastalar ve Down sendromlu hastalar 3. Tedavi bitiminde kraniyal grntleme yaplamam olanlar 4. B-ALL tans alanlar 5. Dk doz metotreksat ve akut lenfoblastik lsemi Trk Ped Ar ; Turk Arch Ped ; Olgularda kortikal atrofi ve kraniyal kalsifikasyon saptanmad. Demiyelinizasyona bal deiik younlukta lezyonlar ise BT ve alt MR grntleme ile saptand.

Baka bir olguda ise EEGde bozulma saptand. Beyin atrofisi Hastalarn hibirinde beyin atrofisi saptanmad. Ochs ve ark. Wilson ark. Bizim bulgularmz bu almalarla koutluk gstermektedir.

Hertzberg ve ark.

HUD 4350 HANDBOOK PDF

AKUT LENFOBLASTIK LSEMI PDF

.

LALITHA SAHASRANAMAM PHALA SRUTHI PDF

Akut Lösemi

.

Related Articles